Regulamin

Regulamin korzystania z Siłowni i Fitness

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Siłowni & Fitness na Krytej Pływalni w Niepołomicach, zarządzanej przez „Infrastruktura Niepołomice” spółka z o. o. z siedzibą w Niepołomicach, przy ul. Droga Królewska 27.
 2. Przed wejściem na teren Siłowni oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z Regulaminem korzystania z Siłowni & Fitness w Niepołomicach oraz odpowiednimi instrukcjami.
 3. Osoby korzystające z Siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność ponosząc ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 4. Z usług Siłowni mogą korzystać osoby pełnoletnie. W przypadku osób niepełnoletnich powyżej 15 lat wymagana jest pisemna zgoda ich przedstawiciela ustawowego, natomiast osoby niepełnoletnie do 15 lat mogą korzystać z Siłowni wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Osobami uprawnionymi do korzystania z usług Siłowni są osoby posiadające ważne karnety, bilety wstępu lub osoby, które nabyły prawo do korzystania z Siłowni na podstawie odrębnych umów, porozumień lub uzgodnień.
 6. Karnet na korzystanie z usług Siłowni jest imienny i nie może być przeniesiony na rzecz osób trzecich.
 7. W przypadku zgubienia karnetu duplikat będzie wydany po uiszczeniu opłaty aktywacyjnej w wysokości 10,00 zł.
 8. Klient zobowiązuje się na prośbę personelu Siłowni, okazać dowód tożsamości.
 9. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników Siłowni oraz stanowiące naruszenie zasad sanitarno-higienicznych obiektu, w szczególności:
  1. przebieranie się poza szatnią,
  2. wchodzenie w innym stroju i obuwiu niż sportowe,
  3. przebywanie w stanie wskazującym na stan intoksykacji,
  4. wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
  5. palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,
  6. spożywanie pokarmów poza miejscem do tego wyznaczonym,
  7. wnoszenie ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  8. zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu Siłowni,
  9. niszczenie urządzeń i wyposażenia Siłowni,
  10. wchodzenie na konstrukcję przyrządów w innych miejscach niż do tego przeznaczone,
  11. ustawianie na przyrządach jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu poza miejscami do tego przeznaczonymi,
  12. ćwiczenie z rozpuszczonymi długimi włosami oraz z biżuterią i ozdobami, mogącymi spowodować uszkodzenie ciała,
  13. dokonywanie jakiejkolwiek modyfikacji przyrządów oraz przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody personelu,
  14. korzystanie ze sprzętu sportowego oraz wyposażenia Siłowni niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  15. ćwiczenie luźnymi przyborami poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  16. ćwiczenie na przyrządach oznaczonych jako uszkodzone lub niesprawne,
  17. prowadzenie działalności szkoleniowej i zarobkowej bez zgody kierownictwa obiektu.
 10. Klient zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się,
  2. przechowywania wnoszonych ze sobą rzeczy w szafkach,
  3. zapoznania się z instrukcjami użytkowania/korzystania z Siłowni & Fitness,
  4. odłożenia sprzętu po każdym ćwiczeniu na przeznaczone do tego miejsce,
  5. zachowania higieny osobistej,
  6. ćwiczenia w stroju oraz obuwiu sportowym (czystym, ma płaskiej podeszwie, bez kolców i kołków, nie pozostawiającym podczas użytkowania zabrudzeń), ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika,
  7. podporządkowania się zarządzeniom i poleceniom instruktora lub kierownika obiektu,
  8. zgłaszania wszelkich zauważalnych wad lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń, maszyn i sprzętów.
 11. Nie zaleca się wnoszenia na teren sali ćwiczeń dokumentów, pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych. W Siłowni obowiązuje zakaz deponowania jakichkolwiek dokumentów, pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych u pracowników. Za utratę przez Klienta na terenie Siłowni dokumentów, pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych, zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Po zamknięciu obiektu i stwierdzeniu przez pracowników, że szafka pozostaje zamknięta pomimo opuszczenia obiektu przez Klientów, Kierownik obiektu ma prawo otworzyć szafkę i usunąć wszelkie znajdujące się w niej rzeczy. Przedmioty takie uznaje się za porzucone zgodnie z art. 180 Kodeksu Cywilnego.
 13. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz zamknięcia Siłowni lub jej części z powodu prowadzonych prac remontowych lub w wyniku innych zdarzeń losowych.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.
 15. Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego treningu Klientów, w tym w szczególności za skutki ewentualnych urazów i kontuzji. W przypadku wątpliwości co do sposobu obsługi sprzętu oraz urządzeń znajdujących się na terenie Siłowni Klient zobowiązany jest zasięgnąć porady instruktora lub trenera.
 16. Siłownia zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia swoich usług lub wyproszenia z terenu Siłowni osób łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu.
 17. Uwagi dotyczące funkcjonowania Siłowni mogą być składane w formie pisemnej. W kasie obiektu znajduje się „Książka skarg i zażaleń”, dodatkowo skargi i wnioski można zgłaszać w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 17:00 w siedzibie Spółki „Infrastruktura Niepołomice”, przy ul. Droga Królewska 27, po wcześniejszym umówieniu osobistym lub telefonicznym pod numerem telefonu: (12) 281 24 23.
 18. Regulamin korzystania z Siłowni & Fitness jest dostępny w holu obiektu oraz na stronie internetowej www.plywalnia.niepolomice.eu. Zarządzający obiektem ma prawo do dokonywania jego zmian.
 19. W sprawach nieokreślonych w Regulaminie decydują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz kierownictwo obiektu. 20. W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID – 19, wprowadza się następujące ograniczenia, nakazy i zakazy związane z korzystaniem z Siłowni & Fitness:
  1. osoby korzystające z Siłowni & fitness zobowiązane są do przestrzegania „Procedury funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji w Niepołomicach dot. zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19” stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu
  2. weryfikuje się liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
  3. dezynfekuje się szatnie i węzły sanitarne,
  4. zapewnia się osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  5. dezynfekuje się urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających
  6. zapewnia się 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami,
  7. osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.
 20. Procedury dla klientów Siłowni & Fitness
  1. Przed wejściem do budynku klient zakłada maseczkę i z zachowaniem „dystansu społecznego” dezynfekuje ręce środkiem dezynfekującym znajdującym się w holu budynku.
  2. Klient porusza się w obrębie wyznaczonych na posadzce miejscach bez zbędnych dodatkowych czynności.
  3. Klient z objawami infekcji górnych dróg oddechowych lub podejrzeniem gorączki nie będzie obsługiwany.
  4. Do okienka kasowego w celu zakupu wejściówki podchodzimy pojedynczo i dokonujemy niezbędnych formalności.
  5. Zalecamy płatność zbliżeniową.
  6. W strefie szatni zachowuje maseczkę i odpowiedni dystans od pozostałych użytkowników i pozostawia ubranie wierzchnie w szafce.
  7. Obuwie zewnętrzne pozostawia pod szafką.
  8. Nie chowamy obuwia do szafek.
  9. Pobyt w przebieralni ogranicza do niezbędnego minimum, pamiętając jednocześnie o dezynfekcji rąk przy użyciu dostępnych środków dezynfekujących.
 21. Klienci Siłowni & Fitness zobowiązani są do zachowania „dystansu społecznego” oraz używania maseczek ochronnych w czasie treningu ze względu na zwiększoną możliwość rozprzestrzeniania wirusów związaną ze zwiększoną wydolnością oddechową przy wysiłki.
 22. Każdorazowo przed rozpoczęciem ćwiczeń na danej maszynie lub urządzeniu klient zobowiązany jest do dezynfekcji stanowiska.
 23. Również po zakończonym treningu klient dezynfekuje maszynę lub urządzenie na którym trenował.
 24. Po zakończonym treningu klient zobowiązuje się do opuszczenia szatni bez zbędnej zwłoki w celu zminimalizowania kontaktów z pozostałymi użytkownikami obiektu.
Zarząd „Infrastruktura Niepołomice” spółka z o.o. informuje, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka „Infrastruktura Niepołomice” z siedzibą przy ul. Droga Królewska 27 w Niepołomicach. Gromadzimy Państwa wizerunek, czas i miejsce zdarzenia oraz numery rejestracyjne pojazdów, z obrazu z zamontowanych w obszarze przetwarzania kamer. Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia Państwa bezpieczeństwa. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 14 dni. Mają Państwo prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. Zarząd Spółki „Infrastruktura Niepołomice” sp. z o.o.