REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI W NIEPOŁOMICACH

 
 1. Kryta Pływalnia w Niepołomicach (zwana dalej „Pływalnią”) jest własnością Gminy Niepołomice. Zarządcą Pływalni jest spółka pod firmą Infrastruktura Niepołomice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Droga Królewska 27, 32 – 005 Niepołomice (dalej zwana „Zarządcą” lub „Zarządcą Pływalni”).

 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółkę pod firmą Infrastruktura Niepołomice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach, w zakresie dotyczącym Krytej Pływalni w Niepołomicach, a także obowiązki spółki wobec odbiorców tych usług.

 3. Głębokość poszczególnych basenów wynosi:

 1. basen sportowy od 120 cm do 180 cm,

 2. basen rekreacyjny od 60 cm do 120 cm.

 1. Pływalnia czynna jest w godzinach wyznaczonych przez Zarządcę. Informacje o dniach i godzinach pracy Pływalni dostępne są w hallu Pływalni, na stronie internetowej Pływalni, jak też w siedzibie Zarządcy Pływalni. O zmianach godzin pracy pływalni Zarządca informuje z wyprzedzeniem, poprzez stosowne ogłoszenia na terenie Pływalni oraz na stronie internetowej. 

 2. Przed wejściem na teren Pływalni oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń
  i atrakcji wodnych należy zapoznać się z Regulaminem oraz odpowiednimi instrukcjami.

 3. Spółka zapewnia możliwość korzystania z Pływalni w godzinach jej otwarcia osobom posiadającym ważne karnety lub bilety wstępu oraz osobom, które nabyły prawo do korzystania z Pływalni na podstawie odrębnych umów, porozumień lub uzgodnień.

 4. Spółka zapewnia bezpieczeństwo osób indywidualnych i grup zorganizowanych korzystających z Pływalni poprzez zapewnienie dyżuru ratownika przez cały czas otwarcia Pływalni. Za bezpieczeństwo grup zorganizowanych odpowiada również opiekun danej grupy.

 5. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pływalni zobowiązane są do podporządkowania się decyzjom i nakazom wydawanym przez ratowników pełniących dyżur.

 6. Osoby naruszające porządek, dobre obyczaje, przepisy Regulaminu, nie stosujące się do poleceń ratowników lub służb porządkowych, a także narażające na niebezpieczeństwo utraty zdrowia  lub życia siebie bądź innych korzystających z pływalni, będą usunięte z terenu bez zwrotu kosztów za wejście na Pływalnię.

 7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

 1. palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i stosowania środków odurzających,

 2. wnoszenia napojów alkoholowych lub środków odurzających

 3. używania własnych urządzeń elektrycznych,

 4. wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi, broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

 5. wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

 6. wprowadzania i przebywania zwierząt,

 7. wstępu osobom zachowującym się agresywnie lub zakłócającym porządek,

 8. wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięciem i narażać zdrowie innych osób korzystających z Pływalni,

 9. przebywania na terenie Pływalni poza godzinami jej otwarcia przez osoby nieupoważnione.

 1. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry tj. grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte rany, cięższe skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności z oddychaniem, zaburzenia równowagi.

 2. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia, które lekarz dopuszcza do korzystania z Pływalni, powinny korzystać z niej ze szczególną ostrożnością, jednocześnie informując dyżurującego ratownika o swoim stanie.

 3. Kobiety w ciąży winny korzystać z pływalni stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością.

 4. Osoby niepełnosprawne wymagające stałej kontroli (opieki) są zobowiązane do wejścia na halę basenową z opiekunem. 

 5. Opiekuna osoby niepełnosprawnej obowiązuje strój kąpielowy, a opłatę za wejście określa Cennik Krytej Pływalni, stosownie do stopnia niepełnosprawności.

 6. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu ratownikowi do odnotowania w Dzienniku służby.

 7. Punkt Medyczny znajduje się w dyżurce Ratowników.

 8. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

 9. Opiekun dziecka może bezpłatnie przebywać 15 minut wraz z dzieckiem na pływalni
  w strefie szatni. Po przekroczeniu 15 minut  opiekunowi zostanie automatycznie naliczona opłata jak za  bilet normalny za pierwszą godzinę pobytu na pływalni, zgodnie z obowiązującym Cennikiem Krytej Pływalni. 

 10. Korzystanie z szatni jest obowiązkowe dla wszystkich użytkowników.

 11. Użytkownicy Pływalni zobowiązani są do zmiany obuwia zewnętrznego w holu głównym na czyste obuwie typu plażowego – „strefa zmiany obuwia”.

 12. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy:

 1. dla kobiet jedno lub dwu częściowy,

 2. dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała,

 3. dla użytkowników Pływalni obowiązkowe są czepki kąpielowe,

 4. dzieci do lat 3 obowiązują pampersy wodoodporne.

 1. Każdy użytkownik Pływalni zobowiązany jest do umycia całego ciała pod prysznicem z użyciem środków myjących oraz odkażenia stóp w brodziku każdorazowo przed wejściem do hali basenowej, w tym również po każdorazowym skorzystaniu z toalety.

 2. Podczas korzystania z atrakcji basenowych, należy bezwzględnie zapoznać się z jej regulaminem, oraz stosować się do poleceń obsługi i do automatycznej sygnalizacji urządzeń startowych. Przed korzystaniem ze zjeżdżalni wodnej, należy ponadto zapoznać się z jej Regulaminem.

 3. Na terenie hali basenowej zabrania się:

 1. biegania oraz spychania innych użytkowników do wody,

 2. skakania do wody,

 3. wykonywania ćwiczeń nurkowych bez zgody ratownika,

 4. wszczynania nieuzasadnionych alarmów,

 5. hałasowania,

 6. konsumpcji artykułów żywnościowych,

 7. wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów,

 8. niszczenia wyposażenia i zanieczyszczania wody basenowej,

 9. używania mydła i innych środków chemicznych.

 1. Skoki do wody ze słupków startowych dozwolone są wyłącznie po uzyskaniu zgody dyżurującego ratownika i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność użytkownika.

 2. W czasie zawodów lub innych imprez sportowo – rekreacyjnych organizator wynajmujący basen odpowiada i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom imprezy – zawodów.

 3. Obsługa Pływalni sprawuje nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu.

 4. W obrębie hali basenowej za przestrzeganie regulaminu i bezpieczeństwa osób korzystających z Pływalni odpowiadają ratownicy pełniący dyżur, a w przypadku zorganizowanych grup także ich opiekunowie, instruktorzy, nauczyciele.

 5. Instruktorzy i opiekunowie grup zobowiązani są do noszenia na hali basenowej koszulek, innych niż czerwone (kolor zastrzeżony dla ratowników).

 6. Instruktorom i opiekunom grup podczas pobytu na hali basenowej zabrania się używania gwizdków trenerskich oraz sprzętu ratowniczego w celu prowadzenia zajęć.

 7. Odpłatność za usługi Pływalni pobierana jest zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

 8. Opłata za pierwszy „cykl” – 60 minut pobytu pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.

 9. Rozliczenie pobytu odbywa się po przejściu przez bramkę przy kasie z doliczeniem czasu ponad długość „cyklu” w rozliczeniu 6 minutowym.

 10. Za zgubienie lub zniszczenie wyposażenia Pływalni obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyrządzonej szkody.

 11. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę
  w wysokości 100,00 zł, natomiast za zgubienie kluczyka do szafki opłata wynosi 30,00 zł.

 12. Zarządca Pływalni nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.

 13. Użytkownicy Pływalni obowiązani są do pozostawiania rzeczy osobistych w zamkniętych szafkach na terenie Pływalni. Za rzeczy osobiste pozostawione przez Użytkowników Pływalni poza zamkniętą szafką Zarządca Pływalni nie ponosi odpowiedzialności. 

 14. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego Regulaminu.

 15. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub ćwiczących w wodzie pod nadzorem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.

 16. Zaleca się, aby grupa zorganizowana liczyła maksymalnie 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

 17. Nadzór i odpowiedzialność nad uczestnikami grupy zorganizowanej ponoszą opiekunowie grupy, nauczyciele oraz osoby prowadzące zajęcia.

 18. Opiekunowie grup oraz prowadzący zajęcia zobowiązani są do:

 1. zapoznania podopiecznych z obowiązującym Regulaminem,

 2. stałego pełnienia opieki i przebywania z podopiecznymi podczas prowadzonych zajęć,

 3. zapewnienia porządku i bezpieczeństwa grupie we wszystkich strefach obiektu,

 4. prowadzenia zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednimi do charakteru prowadzonych zajęć,

 5. posiadania imiennej listy uczestników zajęć. 

 1. Przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu każdy opiekun lub prowadzący zajęcia ma obowiązek przeprowadzenia zbiórki oraz zgłoszenia przybycia i wyjścia grupy pełniącemu służbę ratownikowi.

 2. Zajęcia nauki pływania i szkolenia specjalistyczne mogą być prowadzone wyłącznie po zawarciu umowy z Zarządcą i ustaleniu grafiku.

 3. Zarządca może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień
  w zakresie przestrzegania Regulaminu lub innych przepisów obowiązujących na terenie Pływalni może zakazać dalszego korzystania z Pływalni.

 4. W kasie Pływalni znajduje się „Książka Skarg i Zażaleń”, dodatkowo skargi i wnioski można zgłaszać  w siedzibie Zarządcy Spółki Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o., przy ul. Droga Królewska 27, po wcześniejszym umówieniu osobistym lub telefonicznym pod numerem telefonu: (12) 281 24 23.

 5. W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID – 19 mogą być wprowadzone ograniczenia, nakazy i zakazy związane z korzystaniem z Pływalni, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. O obowiązujących ograniczeniach, nakazach i zakazach Zarządca Pływalni informuje na stronie internetowej oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej.

 6. Numery telefonów alarmowych: 

 1. 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego (jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy);

 2. 999 – Pogotowie Ratunkowe;

 3. 998 – Straż Pożarna;

 4. 997 – Policja.

Zarząd Infrastruktura Niepołomice spółka z o.o. informuje, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Infrastruktura Niepołomice z siedzibą przy ul. Droga Królewska 27 w Niepołomicach. Gromadzimy Państwa wizerunek, czas i miejsce zdarzenia oraz numery rejestracyjne pojazdów, z obrazu z zamontowanych w obszarze przetwarzania kamer. Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia Państwa bezpieczeństwa. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 14 dni. Mają Państwo prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.